Foto: Fredrik Norman

Svarar på anklagelserna kring bygget av båtplatser

Som tidigare rapporterat, anser Samhällsbyggnadsnämnden att uppförandet av de nya båtplatserna vid Gröna bron är bygglovspliktigt och att något bygglov ej beviljats. Byggherren FALAB har i en kommunicering med nämnden understrukit en rad sakfel i deras motivering och ställer sig mycket frågande till att nämnden kallar flytbryggorna för en fast förankrad båthamn.

Skrivelsen i sin helhet nedan, undertecknat Roger Sixtensson och Jesper Almlöf.

Under mars 2018 (2018-03-15) inkom kommunicering gällande sanktionsavgift för fast anläggning angöring av båtar.
Ev vidare kommunikation görs till Fastigheter i Linde AB (FALAB), såsom uppförare av flytbryggan.

FALAB är något frågande till denna kommunicering och varför den är gjord.
Gällande motiveringen återfinns ett flertal sakfel värda att nämna. FALAB resonerar även hur SBB kan anse att FALAB skall förstå att bygglov krävs, när all korrespondens och kommunicering samt tidigare agerande av SBB snarare tyder på motsatsen.

Gällande storleken så upptar flytbryggan ca 300 kvm, samt de utstickande y-bommarna.

”Att åtgärden har fullföljts trots upplysningar om att åtgärden är bygglovspliktig, att lov troligen inte skulle kunna beviljas då det strider emot detaljplanerna och att det krävs strandskyddsdispens för vissa delar av åtgärden, ser nämnden som anmärkningsvärt”

Under 2015 var Lindesbergs dåvarande MEX-ingenjör i kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen SBB (då BMB), Ingrid Andrén i frågan gällande om utbyte av de befintliga bryggorna, som legat på platsen i ca 30 år? mot likvärdiga flytbryggor skulle vara möjligt. Detta inför avtalsskrivning gällande upplåtande av mark för aktuella bryggor. Dåvarande bryggor var i mycket dåligt skick, och FALAB hade för avsikt att vitalisera ”Sjöstaden Lindesberg” i samband med nybyggnation av ”Ålkilsbacken. SBB (dåvarande BKT) hade ingen avsikt att förändra eller byta några bryggor på aktuell plats.

Det skulle inte vara några problem att byta dessa bryggor, och inte heller att förlänga dem norrut. Därefter skrevs avtal mellan LIBO och Lindesbergs kommun gällande aktuellt område, bifogat i kommuniceringen.
I samband med uppförandet av bryggorna anmälde Skanska till SBB (BMB) om vattenverksamhet, 2016-06-07, M-2016-516:2
Bifogad med ansökan återfinns utbredning, antal pålar, genomförande etc av flytbryggan. I beslutet fastslås att inga allmänna intressen berörs.
Ingen kommunicering inkom att bygglov krävs. Således kan FALAB inte ansetts ha handlat ”anmärkningsvärt”, då dessa bryggor ersätter de befintliga bryggorna. Att flertalet kontakter samt ansökan om vattenverksamhet skett, och ingen kommunikation skett att bygglov skulle krävas i detta fall.

Gällande strandskyddsdispens så är denna sökt, i samband med vattenverksamheten.
För en vattenverksamhet som har tillstånd enligt 11 kap MB behövs inte strandskyddsdispens (7 kap 16 § MB). Men strandskyddet ska beaktas vid tillståndsprövningen. Således är denna dispens ansökt och godkänd av SBB (BMB). I beslutet fastslås även att inga utpekade allmänna intressen berörs.

”Anläggningen inklusive y-bommar utgör en stor påverkan på allmänna intressen och särskilt på tillgången på åns öppna vatten och båda sidor om å-kanten”

Se SBB:s beslut gällande vattenverksamhet samt ovan.
Om handläggare i denna kommunicering studerat tidigare brygga och nuvarande hade det framkommit att frigången mellan bryggorna, inklusive båtar, är bredare idag än vid de tidigare bryggorna. Således är allmänhetens möjlighet att nyttja de fria delarna av ån numer än större, och har förenklat manövreringen av passerande båtar.

”Två av de tre landgångarna som gjorts har anlagts på mark där strandskydd gäller”.
Som tidigare nämnts har detta tagits hänsyn till.

”Ärendebeskrivning”
I beskrivningen står det att låsta gallergrindar satts upp i samband med uppförandet. Gallergrindar, vilka aldrig varit låsta, sattes upp på grund av att barn lekt på y-bommarna, med stor skaderisk samt återkommande skadegörelse på båtar. Då motsvarande grindar sitter på Båtklubbens åretruntbryggor på Fingerboäng, uppsatta efter skadegörelse (sommaren 96?) bedömde FALAB att sådan åtgärd var möjlig även utmed ån. Dock låstes dessa aldrig, och har aldrig varit låsta. Efter att grindarna kommit upp har ett flertal möten skett mellan SBB och FALAB gällande möjligheten att låsa. Senaste mötet 2018-01-09 med SBB, med bland annat Isabella Lohse kom FALAB och SBB överens om att flytta ned grindarna så allmän åtkomst till viloplatser kan ges, men uppföra grindarna mot båtarna, med lås. Detta för att komma tillrätta med riskerna för barn och skadegörelse. Detta har dock inte utförts än då det är vinter.

Anmärkningsvärt är också att trots flertalet muntliga försäkringar från SBB att det inkommer klagomål på de nu uppförda bryggorna, trots att FALAB endast erhållt positiva kommentarer gällande detta förutom skadegörelse på båtar och lekande barn på y-bommarna, har endast en registrerad klagan inkommit till SBB: Vilken inkom 2018-01-24 till SBB, gällande påstått ”svartbygge”. Denna inkom från en boende i NORA. Med tanke på den snabba handläggningen i detta fall, jämfört med övriga inkomna ärenden, från inkommet ärende till kommunicering torde detta vara ett mycket aktuellt och aktivt ”fall” för tjänstemännen på SBB sedan länge, där man kanske endast inväntat möjligheten att skicka denna kommunicering. Begäran av inkomna handlingar utfördes 16/3 2018, gällande alla klagomål inkomna till SBB gällande aktuella flytbryggor på Tredingen 1:1 samt Lindesås 1:1.

Det hänvisas till att ett mail skickats från SBB till FALAB 2016-06-30. I detta mail står det de ilagda bryggorna är en fast konstruktion, vilka kräver bygglov, samt att det föreslås att en planändring utförs för att förändra detaljplanen. Detaljplanen skall ändras, och FALAB har inväntat att detta skall ske innan bygglov sökts, vilket torde vara tanken med det mail som skickats. Dock har FALAB väntat med ansökan om planbesked, vilken utfördes hösten 2017, av flera uppenbara skäl.

1. Det hänvisas i mailet till att bygglov krävs för nuvarande bryggor, men ej för de tidigare med argumentet att nuvarande bryggor ej tas upp, men de gamla togs upp varje vinter. I enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §
9 § Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades
Då den tidigare bryggan, enligt SBB ej krävde bygglov torde SBB:s bedömning varit att den ej var en småbåtshamn, eller krävde bygglov. Att en ny bedömning skett vid uppförandet av en ny, med liknande utbredning, dock mindre påverkan på åns friyta, skulle förändra situationen kan utifrån tyckas märkligt. Speciellt då alla ritningar redovisats för SBB, samt kommunicering skett innan dessa skickats in, eller så bedöms FALAB enligt annan måttstock?

Vidare i mailet anser SBB att detaljplanen bör göras om. Detta trots de möjligheter SBB har att ge bygglov oavsett i detta fall, jmfr med andra kommuner. Detta trots att det under planarbetet med ”Ålkilsbacken, och sedemera med ”Sjöbrisen” avstods att ta med å-rummet. Då de tidigare bryggorna då sedan ca 30 år legat på platsen ansågs tydligen då allmänt att dessa ej var att betrakta såsom bygglovspliktig anläggning, och ej planstridig. Ändock har nu FALAB ansökt om och beviljats planbesked, och har på inrådan av SBB inväntat planens genomförande innan bygglov söks.

Att SBB anser att kommunen bör ytterligare spä på den långa detaljplanekön är anmärkningsvärt, istället för att nyttja den stora kommunala friheten i lagstiftningen och, om det skulle krävas vilket än idag är oklart, att ta detta ärende som ett bygglov.

2. I mail mellan SBB och FALAB, dat 2016-08-11 avsåg FALAB, i brist på egen erfarenhet att nyttja Båtklubbens ansökan för bygglov på Lindesås 1:1, för deras flytbrygga om ca 58 båtar (ca 260 kvm), vilken permanent ligger i vattnet. Svar inkommet 12 aug 2016, ingen ansökan finns. Under den vidare processen har SBB ansett att denna inte är att betrakta såsom bygglovspliktig. Ännu än gång har således SBB tolkat flytbryggor, för ett antal båtar, såsom ej bygglovspliktig, men av någon anledning krävs det nedanför SBB:s kontor.
Vidare ner i ärendebeskrivningen står det, ännu en gång, att strandskyddsdispens ej sökts för
åtgärden, vilket gjorts och beviljats av SBB i enlighet med ansökan om vattenverksamhet.

Står även beskrivet att flytbryggan är fast förankrad, vilket är fel. Om man jämför denna bryggkonstruktion med den tidigare är det ingen skillnad i konstruktion. Stålpålar nedslagna i åns botten, med flytbryggor som flyter fritt, men ligger kvar i sin position med hjälp av bryggfäste, som ger flytbrygggan möjlighet att röra sig upp och ner med åns fluktuationer. Flytelement består av extruderad cellplast, vanligt tal ”frigolit”, vilket är densamma såsom tidigare brygga. Den skillnad som är mellan bryggorna är att tidigare bryggor var utförda med ca 40 mindre stålpålar, och impregnerat trä, den nuvarande flytbryggan med 14 st större pålar, och betongutförande. Båda sorters bryggor är möjliga att ta upp, genom att de kopplas isär från varandra och tas upp element för element. Att en naturlig utveckling av utförandet av bryggor skett, där en underhållsfri modell av bryggor numera nyttjas istället för bryggor av impregnerat trä ger ingen skillnad i funktion eller angöring, endast hållbarhet och miljöpåverkan, och torde ej rendera i en ändring av SBB:s tidigare bedömning gällande behov av bygglov. FALAB har även valt dessa bryggelement utifrån den frihet gällande båtägarens möjligheter att ta upp och lägga i sin båt efter behag. Har man en båt som kan ligag i året runt, så finns numera möjligheten att låta den göra det.

Fastigheter i Linde AB anser, i enlighet med ovan, det anmärkningsvärt att SBB anser att FALAB torde ha kompetens att bedöma att bygglov krävs i detta fall, när övriga flytbryggor i samma vattensystem, med liknande utbredning ej kräver bygglov. Att SBB bedömt att i ån krävs inget bygglov för de tidigare bryggorna, på grund av att de togs ur och i under säsong, medför de facto att inte heller befintliga bryggor torde kräva bygglov, eller snarare att FALAB ska förstå att de bedöms enligt annan måttstock. Att utifrån att de befintliga permanenta bryggorna, med lås och ca 58 båtplatser i Lilla Lindesjön ej kräver bygglov, svårligen bryggor längre upp i vattensystemet kan kräva bygglov. Att ritningar och förfarande har redovisats för SBB i god tid innan arbete påbörjats, och arbete beviljats, utan minsta reaktion från SBB:s sida att bygglov krävs tyder ytterligare på att detta är ett mycket oklart läge.

Det kan också anses anmärkningsvärt att Sjöstaden Lindesberg, genom sina förvaltningar, aktivt motarbetar den ”omfamning” av sjön som uttrycks så ofta i de politiska diskussionerna, och de möjligheter att på ett enkelt sätt möjliggöra bygglov ignoreras och förbises innan de ens prövats, för att istället förorda den absolut mest utdragna och tidskrävande vägen via ett planarbete. Att FALAB sedan inväntat denna planändring för att söka bygglov vid laga kraft av densamma skall bestraffas med vitesföreläggande, då ända skälet till uppförandet av bryggorna från början var SBB:S (BKT), enligt egen utsaga, små möjligheter att iordningställa de då bristfälliga flytbryggorna som funnits där sedan 80-talet, och näringslivsenhetens ivrande för att stärka ”Sjöstaden Lindesbergs” omfamning av sjöarna.
FALAB anser att ända skälet till att frågan gällande bygglov uppkommit är för att det är FALAB som uppfört bryggorna, trots att de, på samma vis som förut, är till för uthyrning till allmänheten, och uppförts på direkt anmodan av Näringslivskontoret i samband med uppförandet av ”Ålkilsbacken”.

Att SBB anser att LIBO, genom sin kompetens såsom byggherre, torde insett behovet av bygglov direkt, när allt pekar, inklusive SBB:s egna bedömningar gällande tidigare brygga på platsen och övriga befintliga bryggor i vattensystemet pekar på motsatsen.
FALAB kan inkomma med bygglovshandlingar idag, om SBB slutgiltigt slår fast att bygglov krävs. Men då krävs det att SBB även i sin roll ser över de möjligheter som finns idag att bevilja ett bygglov, och blir konsekventa i sitt agerande gällande frågan om flytbryggor i Lindesjön med tillhörande vattendrag. Alternativt följer FALAB SBB:s tidigare uppmaningar och inväntar planändringen innan bygglov söks, vilket än mer ställer denna kommunicering i ett hölje av frågetecken. Invänta planarbetet och sök sedan bygglov, och under tiden så arbetar förvaltningen aktivt emot denna satsning för ”Sjöstaden Lindesberg” och ser över möjligheterna att vitesförelägga denna åtgärd.

Roger Sixtensson, VD FALAB
Jesper Almlöf, FALAB

Publicerad 27 mars 2018 klockan 09:58


Kommentarer
Kommentarsektionen ansvarar inte redaktionen eller utgivaren för.
Du är själv juridiskt ansvarig för den text du väljer att publicera här.

Mattias Djuse-tränade Radetzky imponerade stort på Fornaboda under tisdagslunchen Foto: Timmy Lundegård

Radetzky bjöd på uppvisning efter teknikstrul

Det blev en blöt och skitig tävlingsdag som kördes när Fornaboda Travbana arrangerade sin nionde tävlingsdag för säsongen, efter ett tekniskt fel med banljudet så inledde Mattias Djuse tävlingarna genom att visa upp Radetzky, en häst som hittills bara förlorat ett lopp på svensk mark och som laddas mot större drabbningar.

14 juli 2020 klockan 19:27 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Annons


Arkivfoto: Camilla Lagerman

Förorenat område upptäckt bakom Stadsskogsskolan

PRESSMEDDELANDE: Ett område mark bakom Stadsskogsskolan har upptäckts vara förorenat av bly. Föroreningen uppmärksammades när Lindesbergs kommun utredde förutsättningarna för att bygga bostäder i området. Orsaken är den skjutbana som tidigare legat på platsen men som lades ner för omkring hundra år sen. Nu spärras området av för framtida sanering.

14 juli 2020 klockan 15:09 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Två ”kändisar” anhållna för grov stöld

Två män, den ene i 50-årsåldern och den andre i 35-årsåldern, greps i lördags misstänkta för ...

Bil påkörd av tåg: ”Klipper upp taket för att få ut personerna”

Strax före klockan fyra på söndagseftermiddagen, larmades polis, brandkår ...

Krögarparet tar över Lindegården

Tidigare under sommaren meddelade Lindegårdens dåvarande entreprenör att man inte såg något annat val än att försätta...

David Nordlander och Anna Lindberg ordnar dressyrläger i Lindesberg i sommar. Foto: Privat

Lindeföretagets weekendläger blev en galopperande succé

När ridresor till soliga länder i Europa plötsligt kändes avlägnsa på grund av den envisa coronapandemin vändes blickarna inåt landet och till det som fanns inom Sveriges gränser. Något som bidrog till att Lindeföretaget Stall Equi Education fick sina weekendläger fullbokade på bara tio dagar.

10 juli 2020 klockan 10:40 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Magnus och Sebastian Meriläinen driver tillsammans MM Hunt & Forestry. Foto: Camilla Lagerman

bildspel Far och son driver jaktbutiken med det lilla extra

När Magnus Meriläinen startade sitt företag MM Hunt & Forestry 2015 var den huvudsakliga inriktningen skogsvård. Nu fem år senare är även sonen Sebastian involverad i företaget, som nu har breddat sin verksamhet och även har en egen butik.

9 juli 2020 klockan 13:52 av Camilla Lagerman Visa hela artikeln

Trångt på serveringar i Lindesberg – både gäster och serveringar behöver ta sitt ansvar
PRESSMEDDELANDE: Flera anmälningar om trängsel på serveringar har inkommit till Lindesbergs kommun. Vid tillsyn har det framkommit att en del stä...
9 juli 2020 av LindeNytt Redaktion
Visa hela artikeln

Före detta elev tar över som lärare
Efter 11 år som tränare på judogymnasiet lämnar nu Carin Hamnlund över stafettpinnen i åtminstone ett år framöver. Ny tränare blir en av ...
8 juli 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Vattenläcka medför att hushåll blir utan vatten
Sent på tisdagskvällen upptäcktes en vattenläcka på Östermalmsvägen i Lindesberg. Skadan är lokaliserad och ett 20-tal fastigheter kommer ...
8 juli 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Arkivfoto. Foto: Emmy Vesterberg

Hemestra i Bergslagen i sommar!

INSÄNDARE: Nu är vi inne i semesterperioden och många ser fram emot en skön ledighet. Ofta förknippas semester med resor, men i dessa tider kan det vara värt att påminna om att semestern lika gärna kan handla om att göra något annorlunda på hemmaplan. Gör någonting du inte brukar! Vi kristdemokrater i norra länsdelen vill därför passa på att påminna om allt som finns att upptäcka i vår del av Örebro län.

8 juli 2020 klockan 11:08 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

Jorma Kontio visade körhänderna och tog en trippel på Fornaboda, här med Keira de Veluwe Foto: Timmy Lundegård

bildspel Kontio är tillbaka i kuskchampionats-toppen

Jorma Kontio är svårslagen på Fornaboda, något han bevisade under Fornabodas åttonde tävlingsdag för säsongen, ”den flygande finländaren” som han kallas för visade upp körhänderna på nytt där han efter tre segrar under samma kväll tog ett grepp om körsvenschampionatet på Fornaboda, motstånd kan dock vara på väg.

7 juli 2020 klockan 23:32 av Timmy Lundegård Visa hela artikeln

Fyndläge när Bergslagens Loppishelg återkommer

Turistbyråerna i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg hoppas kunna upprepa succén från förra året...

Lindesbergs kommun satsar på 12-stegsbehandling

PRESSMEDDELANDE: Nu finns möjligheten för invånare i Lindesbergs kommun som har problem med alkohol eller ...

Brunnskaret porlar åter av liv

Efter ett tags vila porlar nu vattnet åter ur det gamla brunnskaret i Flugparken. Dessutom har det nu fått tillökning i ...

Annons


Många elkunder blir vilseledda av telefonförsäljare. Foto: Linde energi.

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

PRESSMEDDELANDE: Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande ”El till inköpspris” och kommit fram till att det är vilseledande för dig som kund, eftersom avgifter och påslag tillkommer. Dessutom blir det vanligare att småföretagare utsätts för intensiva påtryckningar och luras att signera fullmakter och inleda mindre fördelaktiga avtal. Det är en bild vi på Linde energi känner igen, då många kunder hör av sig och känner sig lurade av ivriga telefonförsäljare.

6 juli 2020 klockan 10:08 av LindeNytt Redaktion Visa hela artikeln

En person till sjukhus efter misshandel

En person fick under fredagskvällen föras till sjukhus med lindriga skador efter en misshandel i de centrala delarna av...

Nyklippt och friserat längs sjön

Under torsdagen rapporterade LindeNytt om att flera klagomål kommit in från allmänheten gällande igenväxta motionsspår l...

Dags att nominera kandidater till Harmonis kulturstipendium

I november är det dags att för fjärde året i rad dela ut Manskören Harmonis kulturstipendium, ...

Vill vi ha en sjukstuga i Lindesberg?

Debatten om framtiden för Lindesbergs lasarett fortsätter. Den pensionerade läkaren Ingemar Engstrand skriver nedan ett ...

Kvinna föll i sjön – fick hjälpas upp av räddningstjänsten

Vid 16-tiden på torsdagen larmade SOS Alarm räddningstjänsten om ett befarat ...

Uppskattat musikläger på Hillstreet

För tredje året i rad anordnar Studiefrämjandet tillsammans med Lindesbergs kommun ett musikläger för barn och ...

Utebliven slåtter har satt sin prägel på motionsspåret. Läsarbild.

Många klagomål på igenväxt motionsspår

Gräset har tagit över vissa sträckor av motionsspåret Lindessjön Runt. Många har reagerat på att spåret nu bara blir trängre och trängre. Orsaken till utebliven slåtter förklaras med att den maskin som används för ändamålet har gått sönder och står på en verkstad.
– Vi jobbar för fullt med att lösa det här på annat sätt, berättar Monica Iwarsson Lindh som är enhetschef för Park och Idrottsverksamhet på Samhällsbyggnad Bergslagen.

2 juli 2020 klockan 09:25 av Fredrik Norman Visa hela artikeln

Publik laddstolpe i Fellingsbro fyller tidigare tomrum på kartan
Fellingsbro har fått sin första publika laddstolpe. Den som vill kan nu ladda sin elbil med förnybar el från det lokala energibolaget vid ...
2 juli 2020 av Fredrik Norman
Visa hela artikeln

bildspel Nytt banrekord på Fornaboda
Den svenska traveliten var på plats när Fornaboda skulle köra sin årliga storloppsdag med det traditionella Bergslagsloppet med 100 000:- till ...
2 juli 2020 av Timmy Lundegård
Visa hela artikeln

12 nya häktningsplatser till Lindesberg
Drygt 60 nya anstalt- och häktningsplatser ska bidra till att möta det höga beläggningstrycket hos Kriminalvården. Efter en inventering står det...
1 juli 2020 av Camilla Lagerman
Visa hela artikeln

Tidigare artiklar från Lindenytt
2020-07-01

2020-06-30

2020-06-30

2020-06-30

2020-06-29

2020-06-29

2020-06-27

2020-06-27

2020-06-27

2020-06-26

2020-06-26

2020-06-26

2020-06-25

2020-06-25

2020-07-14 19:27